TEVA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Teva İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Teva ” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun ”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Teva tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirket ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, Teva eğitimleri dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

  • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan yurtiçi ve/veya yurtdışı ilgili departmanlar
  • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar
  • Gerekli durumlarda resmi merci ve kamu kurumları

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

a) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2. Blok Apt. No: 8 B/22 (Kat: 5-6) 34771 Ümraniye / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@teva.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

İLAÇ YAN ETKİ(ADVERS OLAY) BİLDİRİMİ

İşbu form aracılığı ile sunacağınız yan etki bildirimi ile alakalı veriler, yasal farmakovijilans yükümlülüklerinin bir parçası olarak Teva tarafından kayıt altına alınacaktır. Söz konusu veriler, kullandığınız ilaçların fayda – risk dengesini değerlendirmek ve gereken hallerde ürün bilgilerini güncellemek amacıyla ilgili ürün veya etken madde hakkında kaydedilen diğer olumsuz advers olaylarla birlikte değerlendirilebilmesi ve karşılaştırılabilmesi için diğer Teva kuruluşları, ulusal makamlar ve Avrupa makamları ile paylaşılabilir. Bugün bizlere vereceğiniz veriler, yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenecek ve onaylanmış bir yasal transfer mekanizması temelinde Türkiye dışında saklanacaktır. Verilerinizin bu şekilde kullanılmasını kabul etmiyorsanız ve söz konusu veri işlenmesine itiraz etmek istiyorsanız veya kişisel verilerinize erişmek, onları değiştirmek veya silmek istiyorsanız lütfen safety.turkey@teva.com.tr e-posta adresi aracılığıyla bizi bilgilendiriniz. Bu konu hakkında web sitemizde daha ayrıntılı bir duyurunun yer aldığını belirtmek isteriz. İlgili raporun muhatabı değil iseniz ve kendisine ait verileri sunması için ilgili hastanın rızasını almanız gerekmez ise de, ilgili hastayı bu duyuruya yönlendirmelisiniz.